Valná hromada PKHK

Plavecký klub Hradec Králové, z.s.
IČ: 49334433, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl L, vložka 2213
 

Pozvánka na valnou hromadu

Datum konání: 18. 6. 2020 od 18:30
Místo konání: zasedací místnost krytého bazénu (2. podlaží), prezence od 18:00
 

Výkonný svolává na shora uvedený čas valnou hromadu PKHK s níže uvedeným programem.

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího valné hromady, volba zapisovatele
3. Schválení výsledku hospodaření za rok 2019
4. Schválení rozpočtu PKHK na rok 2020, představení výhledu do roku 2021
5. Změna stanov
6. Pokud bude schválena změna stanov a bude více kandidátů na předsedu výkonného výboru pak:
    6a) volba volební komise nebo pověření mandátové komise,
    6b) volba předsedy výkonného výboru.
7. Diskuse 
8. Závěr

Člen PKHK - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení člena PKHK je jeho zástupce povinen předložit písemnou plnou moc. Vzor plné moci je zveřejněn na webových stránkách PKHK. Práva účastnit se valné hromady a vykonávat práva člena PKHK mají všichni členové PKHK s hlasovacím právem v souladu se Stanovami PKHK, kteří jsou zapsáni v seznamu členů PKHK vedeným PKHK. Návrh změny stanov je zveřejněn na webových stránkách PKHK. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý člen PKHK sám.


Pozvánka na valnou hromadu

Návrh úprav stanov PKHK

Plné znění stanov PKHK s vyznačenými úpravami

Plná moc
                                                     

 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: