Členské příspěvky

Členské příspěvky

Jednání výkonného výboru ze dne 01. 02. 2021

Výkonný výbor odsouhlasil strukturu a výši členských příspěvků pro rok 2021


S ohledem na mimořádnou situaci VV umožní převést příspěvky (základní členský  příspěvek pro aktivní plavce a příspěvek pro kondiční plavce) za období 09/2020 – 01/2021 ve výši 68% (neplavalo se 102 dní, plavalo se 47 dní) z pololetního příspěvku z důvodu nemožnosti plavání ve výši 2.380,- Kč (3.500,- Kč x 0,68 = 2.380,- Kč) všem, kteří příspěvek prokazatelně uhradili v řádném termínu. Protože VV není známo, jak se bude situace dále vyvíjet, tak prosí o úhradu „udržovacího příspěvku“ ve výši 420,- Kč ( 3.500,- Kč x 0,12 = 420,- Kč) do 28. 02. 2021, který bude sloužit pro potvrzení zájmu o další trénink v klubu, pro zachování členství, pro vyhodnocení dotační politiky. Obdobně bude řešena situace i u Masters (1.500,- Kč x 0,68 = 1.020,- Kč; udržovací příspěvek 180,- Kč). U sníženého členského příspěvku člena PKHK 200 Kč (základní) nebo 300 Kč (mimořádný) na celý rok převod do dalšího období za nemožnost plavání není možný, příspěvek musí být uhrazen v řádném termínu a výši. Po uhrazení „udržovacího příspěvku“ bude mít člen „předplaceny“ celé čtyři měsíce. Příklad: pokud bude bazén otevřen od 01. 03. 2021, tak budou příspěvky uhrazeny do 30. 06. 2021. Maximální doba posouvání (rolování) příspěvku na období od 01. 02. 2021 do 30. 06. 2021 je do 31. 08. 2021 za předpokladu, že bude o letních prázdninách 2021 otevřený bazén a budou probíhat tréninky. Posouvaný (rolovaný) příspěvek je nepřevoditelný na období od 01. 09. 2021 do 31. 01. 2022. Ten, kdo neuhradí „udržovací příspěvek“ nemá nárok na vrácení poměrné částky příspěvků za období, kdy se nemohlo plavat, neb příspěvek je nevratný.“


1. základní členský  příspěvek pro aktivní plavce (pro všechny členy, kromě dále uvedených) za období od 1. února 2021 do 30. června  2021 činí 3.500 Kč s termínem splatnosti nejpozději do  28. 02. 2021

 • při nedodržení termínu úhrady se příspěvek navyšuje o 100 Kč za každý započatý měsíc prodlení
 • pokud nebude uhrazeno do 15. 03. 2021, nebude umožněna účast na trénincích a dále bude zahájeno jednání o případném ukončení členství v klubu
 • rodiny s více dětmi trénujícími u nás v klubu mají nárok na slevu. Za první dítě  hradí příspěvek v plné výši, druhé dítě získá slevu 500 Kč, třetí dítě  získá slevu 1.000 Kč
 • již uhrazený příspěvek je nevratný

2. základní členský  příspěvek pro aktivní plavce (pro všechny členy, kromě dále uvedených)  za období od 1. září 2021 do 31. ledna 2022 činí 3.500 Kč s termínem splatnosti nejpozději do  15. 09. 2021

 • při nedodržení termínu úhrady se příspěvek navyšuje o 100 Kč za každý započatý měsíc prodlení
 • pokud nebude uhrazeno do 30. 09. 2021, nebude umožněna dítěti účast na trénincích a dále  bude zahájeno jednání o případném ukončení členství v klubu
 • rodiny s více dětmi trénujícími u nás v klubu mají nárok na slevu. Za první dítě  hradí příspěvek v plné výši, druhé dítě získá slevu 500 Kč, třetí dítě  získá slevu 1.000 Kč
 • již uhrazený příspěvek je nevratný
 • pouze kondiční plavci, tedy členové kondičního družstva plavání, mohou požádat o navrácení části příspěvku ve výši 500 Kč za každé pololetí. Předpokladem je účast alespoň na jednom závodu (klubové závody či krajské přebory) v termínu za první pololetí roku 2021 a účast alespoň na jednom závodu za druhé pololetí roku 2021. O navrácení části příspěvku ve výši 500,- Kč mohou požádat rodiče písemně nejpozději do 15. 09. 2021 za první pololetí roku 2021 a nejpozději do 15. 12. 2021 za druhé pololetí roku 2021. Na klubové závody či na krajské přebory bude přijat každý z našich plavců. Z důvodů dotační politiky na pronájem plaveckých drah nemůžeme promíjet nesplnění požadavku na účast na závodech ani z důvodu nemoci či jakéhokoliv jiného důvodu.

3. snížený členský příspěvek člena PKHK je 200 Kč (základní) nebo 300 Kč (mimořádný) na celý rok. Základní snížený členský příspěvek činí 200 Kč a platí jej trenéři, rozhodčí, aktivní členové orgánů PKHK (tedy členové výkonného výboru, rozšířeného výkonného výboru a dozorčí rady),  neregistrovaní členové [ve smyslu bodu 5.1.3 písm. b) Stanov PKHK].  Pokud chce některá z uvedených osob využít možnosti, aby její děti zaplatily mimořádný snížený členský příspěvek, je povinna uhradit také mimořádný snížený členský příspěvek ve výši 300 Kč. Děti osob uvedených v první větě platí mimořádný snížený členský příspěvek ve výši 300 Kč, pokud uhradil tento příspěvek alespoň jeden z jejich rodičů. Slevu za více dětí v klubu v takovém případě není možné uplatnit. Možnost týkající se placení mimořádného sníženého příspěvku se nevztahuje na děti neregistrovaných členů, pokud nejsou aktivními členy orgánů PKHK nebo významnými sponzory s minimálním ročním plněním pro náš klub ve výši 15.000,- Kč.  Snížený příspěvek je splatný do 28. 02. 2021. Při nedodržení termínu úhrady se příspěvek navyšuje o 100 Kč za každý započatý měsíc prodlení. Pokud nebude uhrazeno do 15. 03. 2021,  bude zahájeno jednání o případném ukončení členství v klubu.

4. členský příspěvek Masters za období od 1. února 2021 do 30. června 2021 činí 1.500 Kč s termínem splatnosti nejpozději do  28. 02. 2021.

 • při nedodržení termínu úhrady se příspěvek navyšuje o 100 Kč za každý započatý měsíc prodlení
 • pokud nebude uhrazeno do 15. 03. 2021, nebude umožněna účast na trénincích a dále bude zahájeno jednání o případném ukončení členství v klubu
 • již uhrazený příspěvek je nevratný.

Členský příspěvek Masters za období od 1. září 2021 do 31. ledna 2022 činí 1.500 Kč s termínem splatnosti nejpozději do  15. 09. 2021.

 • při nedodržení termínu úhrady se příspěvek navyšuje o 100 Kč za každý započatý měsíc prodlení
 • pokud nebude uhrazeno do 30. 09. 2021, tak nebude umožněna účast na trénincích a dále  bude zahájeno jednání o případném ukončení členství v klubu
 • již uhrazený příspěvek je nevratný.

Platby příspěvků se přijímají pouze bezhotovostně na účet klubu  2985085/0300, jako variabilní symbol uveďte: část rodného číslo před lomítkem, do poznámky uveďte: jméno, příjmení, rok narození, a text: „příspěvky 1. pololetí 2021 nebo příspěvky 2. pololetí 2021“.
 
Ing. Tomáš Voříšek, předseda výkonného výboru
Ing. Jiří Blažek, člen výkonného výboru
Václav Bydžovský, člen výkonného výboru
                                                     

 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: