Aktuality Plaveckého klubu Hradec Králové.

Zpět na seznam aktualit

Pozvánka na valnou hromadu

Plavecký klub Hradec Králové, z.s.
IČ: 49334433, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl L, vložka 2213
 
Datum konání: 4. 6. 2018 od 19:15
Místo konání: zasedací místnost krytého bazénu (2. podlaží), prezence od 19:00
 
Výkonný svolává na shora uvedený čas valnou hromadu PKHK s níže uvedeným programem.
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Volba mandátové a volební komise
3. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
4. Volba předsedajícího valné hromady, volba zapisovatele
5. Schválení výsledku hospodaření za rok 2017
6. Schválení rozpočtu PKHK na rok 2018, představení výhledu do roku 2019
7. Volba člena dozorčí rady
8. Diskuse 
9. Závěr
 
Prezence členů PKHK bude probíhat od 19:00 hodin v místě konání valné hromady. Člen PKHK - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení člena PKHK je jeho zástupce povinen předložit písemnou plnou moc. Vzor plné moci je zveřejněn na webových stránkách PKHK. Práva účastnit se valné hromady a vykonávat práva člena PKHK mají všichni členové PKHK s hlasovacím právem v souladu se Stanovami PKHK, kteří jsou zapsáni v seznamu členů PKHK vedeným PKHK. Návrh jednacího a volebního řádu pro valnou hromadu je zveřejněn na webových stránkách PKHK. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý člen PKHK sám.
 
 

 Zpět na seznam aktualit
 

                                                

 

                         

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: