Valná hromada

Plavecký klub Hradec Králové, z.s.
IČ: 49334433, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl L, vložka 2213
 

Pozvánka na valnou hromadu

Datum konání: 27. 5. 2019 od 18:30
Místo konání: zasedací místnost krytého bazénu (2. podlaží), prezence od 18:00
 

Výkonný svolává na shora uvedený čas valnou hromadu PKHK s níže uvedeným programem.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové a volební komise
 3. Volba předsedajícího valné hromady, volba zapisovatele
 4. Schválení výsledku hospodaření za rok 2018
 5. Schválení rozpočtu PKHK na rok 2019, představení výhledu do roku 2020
 6. Volba člena výkonného výboru
 7. Souhlas s odměňováním člena dozorčí rady
 8. Změna stanov
 9. Rozhodování o právech členů na účast a hlasování na valné hromadě (pokud bude schválena změna stanov)
 10. Diskuse
 11. Závěr

Člen PKHK - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení člena PKHK je jeho zástupce povinen předložit písemnou plnou moc. Vzor plné moci je zveřejněn na webových stránkách PKHK. Práva účastnit se valné hromady a vykonávat práva člena PKHK mají všichni členové PKHK s hlasovacím právem v souladu se Stanovami PKHK, kteří jsou zapsáni v seznamu členů PKHK vedeným PKHK. Návrh změny stanov je zveřejněn na webových stránkách PKHK. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý člen PKHK sám.

 
 

 
 
 

                                                      

 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: